2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 
 

01  2016 .
02  2016 .
03  2016 .
04  2016 .
05  2016 .
06  2016 .
07  2016 .
08  2016 .
09  2016 .
10  2016 .
11  2016 .
12  2016 .
13  2016 .
14  2016 .
15  2016 .
16  2016 .
17  2016 .
18  2016 .
19  2016 .
20  2016 .
21  2016 .
22  2016 .
23  2016 .
24  2016 .
25  2016 .
26  2016 .
27  2016 .

24 2016 .

. (. 9). - 08 2015 .

 

08 2015 .

 

.. 07.12.2015 . 

.: , , 11 . 11 2015
..: 8 ?
.: 8 ?
..: .
.: () .
..: , , .
.: ?
..: 2015.
.: ?
..: , -
.: 2015 ?
..: . , - , . , , , 60 . . , . - . . .
.: , 8 , ?
..: , 8 - , , . , , , . 16-18 . , , , .
.: ?
..: , .
.: , , ? ?
..: , . - , - , , . . , , . .
.: .. ?
..: , .
.: , ?
..: ?
.: , , - ?
..: .
.: ?
..: , .
.: .
..: , .: , .
.: , ?
..: , . .
.: ?
.
.: . . . ?
..: 206
.: ?
..: .
.: , ?
..: .
.: ?
..: .
.: ?
..: . , . -, .
.: , , 8 .
..: , , , . .
.: , 11 , ?
..: , , .
.: ?
..: .
.: . . .
..: .
.: .
..: , , .
.: -, .. , .
..: ? , , , , . , , . . .
.: , 11 2015 .?
..: , , , 206, ,
.: ( .) ?
..: , . , , , , , . , , - 206 - ,
.: ( . .) 206, 11 2015 .?


 

.. 19.01.2016 .

: 11.08. , ?
..: , , ,
, , .
: , 8 -
11 ?
..: , ! , .
: 8 ? ?
..: . , , , .
, ?
: .. 11.08., ?
..: . . .
: ,
8 ? - ?
..: 08.08, , , , ,
5 ., , , ,
- .
: . ,
8 ? - ?
..: , , , , . ,
.
: . .
..: .
: 11 , - 8 ,
?
..: , . , ,
, .
: 11 ?
..: .
: , ?
..: , , .
: ?
..: , , .
: ?
..: .
: , ?
..: .
: , , ?
..: , , - 70 ,
, - .

-----------
: , : , ,
? ?
..: , -: -
, -, , , ,
, .
: , , ,
?
..: , .
: - ?
: ?
: , , , 08.08.2015 .,
- ?
: ?
: , ?
..: , , , .
: ?
..: .
: .. ?
..: , , , , .
: - ?
..: , , , ,
, , , , ,
, -, .

------------
..: , 10 . . ,
40 . 2015 . ?
..:
..: .
..: , .
..: ?
..: , .
..: , . , ?
..: , ,
..: , ?
..: , , , .
..: ?
..: .
..: . .. ,
/?
..: (.)
..: .
..: , , .
..: .. , - , ,
?
..: ( .) , .
..: . , 2- - ,
2014 . ?
?
..: , .
..: , 8
, 100%- 2- ?
..: .
..: , .
..: .
..: . 08.08.2015 .?
: .
..: . , ?
: .
..: . .. , ?

 

..: , ? , ?
..: , , , ?
..: , .
..: , , , , - , , , , , .
..: - - ? ?
..: .
  

   .: +7 (982) 6259734   
simbioz2004@bk.ru 
  skype: vlopatinv 
 fb: